NusratSahib.Com

Nusrat's Music Player
Dard Rukta Nahin Ek

Dard Rukta Nahin Ek Pal Bhi Ly...

Masoom Vol. 66...

  • Music
  • Remix
  • Lyrics
  • Comments

Thoughts in the World